გარანტია


საგარანტიო პოლიტიკა

შპს „ავტომენიუ“ საგარანტიო პოლიტიკა CWORKS პროდუქტებთან მიმართებაში: ზეთის, ჰაერის, საწვავის, სალონის ფილტრები; სამუხრუჭე ხუნდები და დისკები; დაკიდების სისტემის ნაწილები; აალების სანთლები.

შპს „ავტომენიუ“ არის ექსკლუზიური იმპორტიორი/დისტრიბუტორი (მანქანის ნაწილები & ზეთები&დაცვის საშუალებები) CWORKS სასაქონლო ნიშნით წარმოებული პროდუქტებისა(შემდგომში „კომპანია“).

გარანტიის გავრცელება

გარანტია ვრცელდება ყველა სახის ფილტრზე, სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებზე და აალების სანთლებზე, რომლებიც წარმოებულია CWORKS სასაქონლო ნიშნის ქვეშ  (შემდგომში "პროდუქტი")

გარანტიის პერიოდი

პროდუქტის გარანტიის ვადაა 1 (ერთი) წელი მისი მონტაჟის მომენტიდან ან პროდუქტის დაგეგმილ ჩანაცვლებს შორის პერიოდი / გარბენი, ავტომობილის მწარმოებლის მიერ დადგენილი ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, რომელი იქნება პირველი, ასევე შიგნით CWORKS პროდუქციის მომსახურების ვადა მათი მწარმოებლის მიერ.

საქონლის მონტაჟის თარიღი განისაზღვრება ავტომობილის მფლობელისათვის მანქანის გადაცემის თარიღით და დასტურდება მომსახურების სერვის ცენტრის ბრძანებით, რომელმაც ჩაატარა სამუშაოები საქონლის შეცვლაზე.

გარანტიის პირობები

საგარანტიო მომსახურება საგარანტიო პერიოდში ეძლევა საქონლის მფლობელს - იურიდიულ პირს ან ფიზიკურ პირს, რომელიც არის საქონლის მომხმარებელი.

თუ ინსტალაციის დროს დადგინდა, რომ პროდუქტს აქვს წარმოების დეფექტები ან დეფექტები მასალებში (საწარმოო დეფექტი), ასევე თუ პროდუქტი მწყობრიდან გამოვიდა საწარმოო დეფექტის გამო, მაშინ შეიცვლება ახლით.

საქონლის წარმოების დეფექტი უნდა დადასტურდეს მომსახურების სერვოს ცენტრის ტექნიკური დასკვნით ან ექსპერტი ორგანიზაციის (ექსპერტის) დასკვნით.

საქონლის (სამუხრუჭე ხუნდები და სამუხრუჭე დისკები) არ შედის საგარანტიო პირობებში, რადგან ეს დამოკიდებულია ექსპლუატაციის პირობებზე, მართვის სტილსა და სხვა ფაქტორებზე, რომლებიც კომპანიის კონტროლს მიღმაა.

პროდუქტის გარანტია არ არის გათვალისწინებული შემდეგ შემთხვევებში:

საქონლის არასწორი ექსპლუატაცია მონტაჟისას, დიზაინის ცვლილება და / ან ნებისმიერი ცვლილების გამო.

მექანიკური, ქიმიური და სხვა სახის დაზიანება.

იმ შემთხვევაში თუ საქონელი გამოდის მწყობრიდან როცა დარღვეულია გერმიური შეკეთების გრაფიკი, ლუბრიკანტების შემთხვევაში თუ დარღვეულია ავტომობილის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობები.

საქონლის დეფექტი, რომელიც წარმოიშვა მთლიანად ან ნაწილობრივ, პირდაპირ ან არაპირდაპირ მანქანის სხვა ნაწილების, სისტემის მიერ.

იმ კლასის, ტიპისა და ხარისხის სითხეების გამოყენება მანქანაში, რომლებიც არ აკმაყოფილებს მანქანის მწარმოებლის მოთხოვნებს.

ავტომობილის გამოყენებისას საავტომობილო შეჯიბრებებში (რბოლებში) ან არასტანდარტული მახასიათებლების მქონე მანქანის გამოყენებისას (ტუნინგი).

ავტომობილის მწარმოებლის მიერ დადგენილი სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევა.

თუ არსებობს გადახურების ნიშნები (დისკის ლითონის გაუფერულება, დისკის ზედაპირის ბზარები, თერმული დაზიანება) *


*სამუხრუჭე ხუნდებისა და დისკების შემთხვევაში.

გახდი ჩვენი პარტნიორი

Nazaj na vrh