კონფიდენციალობის პოლიტიკა to კონფიდენციალობის დაცვა

1.) კონფიდენციალობის დებულების შესახებ

შ.პ.ს ავტომენიუ.-ს კონფიდენციალობის დებულების (შემდგომში „კონფიდენციალობის დებულება“) მიზანია, შ.პ.ს ავტომენიუ.-ს სერვისების მომხმარებლებისთვის და სხვა პირებისთვის შ.პ.ს ავტომენიუ.-ს (შემდგომში „კომპანია“) მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებისა და მომხმარებლების უფლებების გაცნობა.

კომპანია განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს თქვენი პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვას. პერსონალური მონაცემები მუშავდება კონფიდენციალურად და გამოიყენება მხოლოდ დანიშნულებისამებრ. ჩვენ მაქსიმალურად ფრთხილად ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, მოქმედი კანონმდებლობისა და მონაცემების დამუშავების უმაღლესი სტანდარტების დაცვით. პერსონალური მონაცემების მაქსიმალურად ეფექტურად დასაცავად, ჩვენ ვიყენებთ შესაბამის ორგანიზაციულ ზომებს, პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიურ გადაწყვეტებს და გარე ექსპერტებს. ასევე ვიყენებთ დაცვის შესაბამის დონეს და გონივრულ ფიზიკურ, ელექტრონულ და ადმინისტრაციულ ზომებს, რათა არ დავუშვათ გადმოწერილი, შენახული ან სხვა ფორმით დამუშავებული მონაცემების უნებლიე ან უკანონო განადგურება, დაკარგვა, შეცვლა, უნებართვო გამჟღავნება და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა.

ამასთან, კონფიდენციალობის დებულება განმარტავს თქვენს მიერ გაცემულ თანხმობას პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების და ამ მონაცემების თავისუფალი მოძრაობის კუთხით პირთა დაცვის შესახებ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის (EU) 2016/679 რეგულაციის თანახმად (რომლითაც გაუქმდა 95/46/EC დირექტივა) (შემდგომში: „მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია“), კონფიდენციალობის დებულება მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

 • კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • ინდივიდუალური პირების სხვადასხვა ტიპის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, საფუძვლები და სახეები - ინდივიდუალური პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა;
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული უფლებები;
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავების საკითხის გასაჩივრების უფლება;
 • პრივატულობის პოლიტიკის კანონიერება.

 

2.) კომპანიის მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემები

თუ თქვენ მხოლოდ ვებგვერდს სტუმრობთ, თქვენს მონაცემებს ვაგროვებთ მხოლოდ ქუქი ფაილების მეშვეობით. თუ ხართ სერვისის მომხმარებელი ან კომპანიის მიერ გაწეული სერვისის აბონენტი, ასევე ვაგროვებთ სხვა პირად ინფორმაციას, რომელიც გვჭირდება თქვენს მიერ გამოწერილი სერვისების უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული პერსონალური მონაცემებია:

 • სახელი, გვარი
 • საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტა - საკონტაქტო ტელეფონი
 • IP მისამართი
 • ინფორმაცია თქვენი მოთხოვნის მიხედვით შეთავაზების გასაკეთებლად (თქვენი მისამართი, გადასახადის გადამხდელის კოდი).


3.) პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელი

ამ კონფიდენციალობის დებულების შესაბამისად დამუშავებული პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელია შ.პ.ს ავტომენიუ.


4.) დამუშავებული პერსონალური მონაცემების მფლობელ პირთა კატეგორიები

აღნიშნული კონფიდენციალობის დებულება ვრცელდება ყველა პირზე, ვინც იყენებს ჩვენს სერვისებს, არის ჩვენი სერვისების გამომწერი, ან გამოგზავნილი აქვს შეკითხვები, ასევე ყველა პირზე, ვინც სტუმრობს ჩვენს ვებგვერდს.


5.) მონაცემთა დამუშავების მიზანი და საფუძვლები

5.1. დამუშავება ხელშეკრულების საფუძველზე:

სახელშეკრულებო უფლებებისა და ვალდებულებების შესრულების კონტექსტში, კომპანია ამუშავებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისთვის: პირის იდენტიფიცირება, შეთავაზების მომზადება, ხელშეკრულების გაფორმება, შეკვეთილი სერვისების მიწოდება, ცვლილებების შესახებ ინფორმირება, დამატებითი დეტალები და ინსტრუქციები სერვისების გამოყენების შესახებ ტექნიკური პრობლემების, პრეტენზიების ან საჩივრების გადასაწყვეტად, სერვისებზე ანგარიშსწორება და სხვა მიზნები, რაც აუცილებელია კომპანიასა და ინდივიდუალურ პირს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობის განსახორციელებლად.


სერვისების ღირებულების გაანგარიშებისას, საგადასახადო რეგულაციების საფუძველზე, ვიღებთ და ვამუშავებთ თქვენს მისამართს ანგარიშსწორების მიზნით.


5.2. დამუშავება კანონის საფუძველზე:

კანონიერი ინტერესებიდან გამომდინარე, თქვენს პირად ინფორმაციას ვიყენებთ სერვისებით თაღლითურად სარგებლობისა და ბოროტად გამოყენების ფაქტების გამოვლენის და პრევენციისთვის, ჩვენი სისტემის და სერვისების სტაბილური და უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველყოფისთვის, ასევე ინფორმაციის უსაფრთხოების ზომების მიღებისთვის, მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და ტექნიკური სისტემის და სერვისის გაუმართაობის გამოვლენისათვის.


კანონიერი ინტერესებიდან გამომდინარე, თქვენს პირად ინფორმაციას ასევე ვიყენებთ სააღსრულებო, სასამართლო და არასასამართლო წესით ანაზღაურებისთვის.

საერთო რეგულაციის შესაბამისად, სავარაუდო ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, კომპანიას შეუძლია, დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები სათანადო და პროპორციული წესით, თაღლითობის ან არასათანადო გამოყენების იდენტიფიცირების და პრევენციის მიზნით და საჭიროებისამებრ ასევე შეუძლია, ინფორმაცია გადაუგზავნოს ასეთი სერვისების მიმწოდებელ სხვა სუბიექტებს, ბიზნეს პარტნიორებს, პოლიციას, პროკურატურას, ან სხვა კომპეტენტურ უწყებას. სამომავლო თაღლითობის თავიდან აცილების მიზნით, ფიზიკურ პირთან დაკავშირებით გამოვლენილი ძალადობის ან თაღლითობის შესახებ მონაცემები, მათ შორის გამოწერის მონაცემები და მაგ. IP მისამართი, შეიძლება ინახებოდეს საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტიდან ხუთი წლის მანძილზე.


5.3. მონაცემთა დამუშავება თანხმობის საფუძველზე:

მონაცემთა დამუშავება ასევე შეიძლება მოხდეს თქვენი თანხმობის საფუძველზე.

მაგალითად, თანხმობა შეიძლება გაიცეს კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისების შეთავაზებების, უპირატესობების და გაუმჯობესების შეტყობინებაზე. ამ ინფორმაციის მიზანია, სერვისები მაქსიმალურად მოვარგოთ თქვენს საჭიროებებს და სურვილებს და ამით გავზარდოთ სერვისების პრაქტიკული ღირებულება. კომუნიკაცია ხორციელდება თანხმობაში თქვენს მიერ არჩეული არხებით. შეგიძლიათ, გააუქმოთ კომუნიკაცია ნებისმიერ დროს, პრივატულობის პოლიტიკით განსაზღვრული წესით.


ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, გააუქმოთ ან შეცვალოთ თანხმობა, იმავე ფორმით, როგორც თანხმობის გაცემის შემთხვევაში, ან კონფიდენციალობის დებულებით განსაზღვრული წესით, სადაც კომპანია უფლებას იტოვებს მოახდინოს მომხმარებლის იდენტიფიცირება. თანხმობაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნა ასევე შეიძლება გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე, დაფიქსირდეს Cworks.ge-ზე, ან წერილობით კომპანიის სათაო ოფისში.


თანხმობის გაუქმება ან შეცვლა ეხება მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე დამუშავებულ მონაცემებს. ძალაშია თქვენგან ბოლოს მიღებული თანხმობა. თანხმობის გაუქმების შესაძლებლობა არ გულისხმობს კომპანიასთან საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტას.


მონაცემები, რომლებზედაც გაცემულია თქვენი თანხმობა, დამუშავდება (თუ არ მოხდება გაუქმება) კომპანიასთან საქმიანი ურთიერთობის დასრულებიდან ორი წლის განმავლობაში.


6) პერსონალური მონაცემების გადაცემის შეზღუდვები

საჭიროების შემთხვევაში, უფლებას ვაძლევთ სხვა კომპანიებს და პირებს, შეასრულონ გარკვეული ფუნქციები, რომლებიც ავსებენ ჩვენს მომსახურებას. ასეთ შემთხვევებში კომპანიას შეუძლია გადასცეს პერსონალური მონაცემები საგულდაგულოდ შერჩეულ გარე დამმუშავებლებს, რომლებიც კომპანიასთან პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე გააფორმებენ კონტრაქტს, შეთანხმებას ან სხვა სავალდებულო დოკუმენტს (შემდგომში: „მონაცემების დამუშავების ხელშეკრულება“) კონტრაქტის იდენტური შინაარსით. გარე დამმუშავებლებს ეს მონაცემები გადაეცემათ მხოლოდ კონკრეტული მიზნისთვის საჭირო მოცულობით. გარე დამმუშავებელს არ აქვს უფლება, ეს მონაცემები გამოიყენონ სხვა მიზნით. გარე დამმუშავებელი უნდა აკმაყოფილებდეს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სტანდარტს. გარე დამმუშავებლები ხელშეკრულებით ვალდებულნი არიან კომპანიის წინაშე დაიცვან თქვენი პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანია ასევე აწვდის პერსონალურ მონაცემებს კომპეტენტურ სახელმწიფო უწყებებს, კანონის შესაბამისად. მაგალითად, შ.პ.ს ავტომენიუ.-ს რეაგირებას მოახდენს სასამართლოს, სამართალდამცავი ორგანოებისa და სხვა სახელმწიფო უწყებების, მათ შორის შესაძლოა ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნების სახელმწიფო უწყებების მოთხოვნებზე.


7.) პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა

მონაცემთა შენახვის ვადა განისაზღვრება ინდივიდუალური მონაცემების კატეგორიის მიხედვით. მონაცემებს ვინახავთ იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც მოხდა მონაცემების შეგროვება და შემდგომი დამუშავება, ან ვალდებულების შესრულების ვადის გასვლამდე, ან კანონით დადგენილი შენახვის ვადით.

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემები და ფიზიკური პირების საკონტაქტო მონაცემები შეიძლება ინახებოდეს მომსახურების საფასურის სრულად გადახდამდე, ან არაუგვიანეს ინდივიდუალური პრეტენზიის ხანდაზმულობის ვადის გასვლამდე, რომელიც შეიძლება ერთიდან ხუთ წლამდე გაგრძელდეს. ინვოისები ინახება შესაბამისი საინვოისო წლიდან 10 წლის მანძილზე, დამატებული ღირებულების გადასახადის მარეგულირებელი კანონის შესაბამისად.

თქვენი თანხმობით მიღებული სხვა ინფორმაცია ინახება საქმიანი ურთიერთობის დასრულებიდან 2 წლის განმავლობაში, თუ კანონი არ ითვალისწინებს შენახვის უფრო ხანგრძლივ პერიოდს. თუ პირი, რომელმაც გასცა თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, არ დაამყარებს ჩვენთან საქმიან ურთიერთობას, მისი თანხმობა ძალაშია გაცემიდან 2 წლის მანძილზე, ან მის გაუქმებამდე.

შენახვის ვადის გასვლის შემდეგ, მონაცემები იშლება, ნადგურდება, იბლოკება, ან ხდება ანონიმური, თუ კანონი სხვაგვარად არ განსაზღვრავს კონკრეტული ტიპის მონაცემების შემთხვევაში.



8.) პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული უფლებები

ვიძლევით გარანტიას, რომ პირადი ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებული უფლებებით ისარგებლებთ ზედმეტი შეფერხების გარეშე. თქვენგან მიღებულ მოთხოვნას გადავწყვეტთ მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში. სირთულის და მოთხოვნების დიდი მოცულობის შემთხვევაში, ვადა შეიძლება ორ თვემდე გაიზარდოს. ვადის ნებისმიერი გახანგრძლივების შესახებ შეგატყობინებთ მოთხოვნის მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში და გაცნობებთ დაგვიანების მიზეზებს.


უფლებებით სარგებლობის შესახებ მოთხოვნებს ვიღებთ ელ. ფოსტაზე: info@automenu.si, ან ფოსტით: Automenu d.o.o. Leskoškova cesta 11, Ljubljana, 1000 Ljubljana.


მოთხოვნის ელექტრონული ფორმით წარდგენისას, შეძლებისდაგვარად მოგაწვდით ინფორმაციას ელექტრონულად, თუ კომუნიკაციის სხვა ფორმას არ აირჩევთ.


თუ არსებობს გონივრული ეჭვი იმ პირის ვინაობის მხრივ, რომელიც წარადგენს პრეტენზიას მის რომელიმე უფლებასთან დაკავშირებით, შესაძლოა მოვითხოვოთ დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის ვინაობის დასადასტურებლად.


თუ მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნები აშკარად უსაფუძვლო ან გადაჭარბებულია, განსაკუთრებით მოთხოვნების არაერთხელ განმეორებით წარმოდგენის გამო, კომპანიას შეუძლია:

 • დააწესოს გონივრული გადასახადი, ინფორმაციის, კომუნიკაციის ან მოთხოვნილი ქმედების განხორციელების ადმინისტრაციული ხარჯების გათვალისწინებით; ან
 • უარი თქვას მოთხოვნის შესრულებაზე.


პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მხრივ გაქვთ შემდეგი უფლებები:

(i) მონაცემებზე წვდომის უფლება

(ii) შესწორების უფლება

(iii) წაშლის უფლება ("დავიწყების უფლება")

(iv) დამუშავების შეზღუდვის უფლება

(v) მონაცემთა პორტირების უფლება

(vi) გასაჩივრების უფლება

 

(i) მონაცემებზე წვდომის უფლება

ყოველთვის გაქვთ უფლება იცოდეთ, ხდება თუ არა თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება და ამ შემთხვევაში ასევე უფლება გაქვთ მიიღოთ წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე, ასევე შემდეგ ინფორმაციაზე:

 • მონაცემების დამუშავების მიზანი;
 • დამუშავებული პერსონალური მონაცემების სახეობა;
 • მომხმარებლები ან მომხმარებელთა კატეგორიები, რომლებსაც პერსონალური მონაცემები მიეწოდებათ ან გაუმჟღავნდებათ;
 • პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა, ან კრიტერიუმები, რომლებიც გამოიყენება ვადის დასადგენად,
 • მონაცემების მაკონტროლებლის მიერ პერსონალური მონაცემების შესწორების, წაშლის, ან თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შეზღუდვის მოთხოვნის უფლების არსებობა, ან დამუშავების გაპროტესტების უფლების არსებობა;
 • საზედამხედველო უწყებაში გასაჩივრების უფლება;
 • თუ პერსონალური მონაცემები არ არის შეგროვებული მონაცემთა სუბიექტისგან, ნებისმიერი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მონაცემების წყაროს შესახებ;

(ii) მონაცემების შესწორების უფლება

უფლება გაქვთ მოითხოვოთ თქვენთან დაკავშირებული არაზუსტი პერსონალური ინფორმაციის შესწორება ზედმეტი შეფერხების გარეშე და დამუშავების მიზნების გათვალისწინებით უფლება გაქვთ შეავსოთ ნებისმიერი არასრული პერსონალური მონაცემი, მათ შორის წარადგინოთ დამატებითი განაცხადი.

(iii) მონაცემების წაშლის უფლება ("დავიწყების უფლება")

უფლება გაქვთ წაშალოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ზედმეტი შეფერხების გარეშე, ერთ-ერთი შემდეგი მიზეზის არსებობის შემთხვევაში:

 • პერსონალური მონაცემები აღარ არის საჭირო იმ მიზნით, რისთვისაც შეგროვდა ან დამუშავდა;
 • გააუქმეთ თანხმობა, რომლის საფუძველზეც ხდება მონაცემების დამუშავება და არ არსებობს მონაცემების დამუშავების სხვა სამართლებრივი საფუძველი;
 • წინააღმდეგი ხართ მონაცემთა დამუშავებაზე და არ არსებობს დამუშავების ლეგიტიმური მიზეზი,
 • პირადი მონაცემები დამუშავდა უკანონოდ;
 • პერსონალური მონაცემები უნდა წაიშალოს, ევროკავშირის ან სლოვენიის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისთვის.


(iv) მონაცემების დამუშავების შეზღუდვის უფლება

უფლება გაქვთ შეზღუდოთ პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება, ერთ-ერთ შემდეგ შემთხვევაში:

 • გაეჭვებთ მონაცემთა სიზუსტე, იმ ვადით, რაც საშუალებას მოგვცემს გადავამოწმოთ პერსონალური მონაცემების სიზუსტე;
 • დამუშავება უკანონოა, წინააღმდეგი ხართ წაიშალოს პერსონალური მონაცემები და ნაცვლად ითხოვთ მათი გამოყენების შეზღუდვას;
 • აღარ გვჭირდება თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავების მიზნებისთვის, თუმცა თქვენ გჭირდებათ საჩივრების მოსამზადებლად, წარსადგენად და დასაცავად;
 • წარადგინეთ პრეტენზია კომპანიის ლეგიტიმური ინტერესების საფუძველზე დამუშავებასთან დაკავშირებით, სანამ არ დადასტურდება, რომ ჩვენი ლეგიტიმური მიზეზები თქვენს მიზეზებს აღემატება.

თუ პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეიზღუდა ზემოაღნიშნული პუნქტის შესაბამისად, პერსონალური მონაცემები (შენახვის გარდა) დამუშავდება მხოლოდ თქვენი თანხმობით ან სამართლებრივი მოთხოვნების შექმნის, აღსრულების ან დაცვის მიზნით, ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების დაცვის მიზნით.

ვალდებული ვართ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შეზღუდვის გაუქმებამდე გაცნობოთ ამის შესახებ.


(v) მონაცემთა პორტირების უფლება

უფლება გაქვთ თქვენს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია მიიღოთ სტრუქტურირებულ, ფართოდ დამკვიდრებულ და მოწყობილობით წაკითხვად ფორმატში და უფლება გაქვთ გადაუგზავნოთ ინფორმაცია სხვა მაკონტროლებელს, კომპანიის მხრიდან ხელის შეშლის გარეშე, როდესაც დამუშავება ხდება თქვენი თანხმობის საფუძველზე და ავტომატიზირებული საშუალებებით. თქვენი მოთხოვნით, ტექნიკური შესაძლებლობის შემთხვევაში, პერსონალური მონაცემები შეიძლება პირდაპირ გადაეცეს სხვა მაკონტროლებელს.

(vi) გაპროტესტების უფლება

თუ თქვენი მონაცემები მუშავდება ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე, მარკეტინგული მიზნებისთვის, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააპროტესტოთ ამ მიზნით დამუშავება.

შევწყვეტთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, თუ ვერ წარმოვადგენთ დამუშავების საფუძველს, რომელიც თქვენს ინტერესებს და უფლებებს აღემატება.

 

9.) პერსონალური მონაცემების დამუშავების გასაჩივრების უფლება

პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით საჩივარი შეიძლება გაიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@automenu.si ან ფოსტით, კომპანია Automenu d.o.o-ს მისამართზე: Leskoškova cesta 11, Ljubljana, 1000 Ljubljana. თუ მოთხოვნაზე რეაგირებას არ მოვახდენთ კანონით დადგენილ ვადაში, ან უარს ვიტყვით მოთხოვნის შესრულებაზე, შესაძლებლობა გაქვთ შეიტანოთ საჩივარი ინფორმაციის დაცვის კომისართან.


ამასთან, უფლება გაქვთ მიმართოთ უშუალოდ ინფორმაციის დაცვის კომისარს, თუ თვლით, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება არღვევს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ სლოვენიის ან ევროკავშირის რეგულაციებს.


თუ ისარგებლეთ ინფორმაციაზე წვდომის უფლებით და გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ჩათვლით, რომ მიიღეთ სხვა პერსონალური ინფორმაცია, ან სრულად ვერ მიიღეთ ინფორმაცია, შეგიძლიათ ინფორმაციის დაცვის კომისართან საჩივრის შეტანამდე 15 დღის ვადაში დასაბუთებული საჩივარი შეიტანოთ კომპანიაში. ჩვენს საჩივარზე, როგორც ახალი მოთხოვნაზე, გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ხუთი სამუშაო დღის ვადაში.


10) დასკვნითი დებულებები

საკითხები, რომლებსაც აღნიშნული კონფიდენციალობის დებულება არ ითვალისწინებს, რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.


კომპანია უფლებას იტოვებს, შეცვალოს არსენული კონფიდენციალობის დებულება. ცვლილების შესახებ გაცნობებთ შ.პ.ს ავტომენიუ-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე, ძალაში შესვლამდე 30 დღით ადრე.


კონფიდენციალობის დებულების შესახებ კითხვების შემთხვევაში, ან თქვენს შესახებ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: info@automenu.si


11) კონფიდენციალობის დებულების ვადა

აღნიშნული პრივატულობის პოლიტიკა გამოქვეყნებულია CWORKS - შ.პ.ს ავტომენიუ-ს ვებგვერდზე და ძალაში შედის 2022 წლის ოქტომბერში.


შ.პ.ს ავტომენიუ

Nazaj na vrh